Theses 

The impact of illegal mining on forest ecosystem and stream water quality: a case study on river Birim, Ghana and a comparison with the situation in the EU – Bc. Eric Marfo Karikari

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Eric Marfo Karikari

Master's thesis

The impact of illegal mining on forest ecosystem and stream water quality: a case study on river Birim, Ghana and a comparison with the situation in the EU

Vliv nelegální těžby na lesní ekosystém a kvalitu povrchové vody: studie řeky Birim v Ghaně a její srovnání se situací v EU.

Abstract: Nelegální těžba zlata zvaná "galamsey" patří mezi hlavní témata dnešních politiků v Ghaně, stejně jako témata dosažení udržitelnosti rozvoje. Těžba minerálů obecně může vést k velkému rozmachu ekonomiky, protože to ovlivňuje více odvětví průmyslu. Tento fenomén se týká obou legální i nelegální těžby. Každý rozmachem ekonomiky něco stojí. Tato seminární práce má za cíl zhodnotit dopad nelegální těžby na lesních ekosystémech a dopad na kvalitu povrchové vody. Případová studie se týká řeky Birim v Ghaně a její stav je porovnáván se současnou situací v rámci Evropské unie (EU).Přístup a koncept této seminární práce je na úrovni studije. Přesto co se týká kvality a množství sběru dat bylo použito hned několik metod. Data byla sbírána z relevantních zdrojů a zprocesováním několika dotazníků. 270 vzorových dotazníků bylo úspěšně vyhodnoceno a zapracováno do studie. Na základě reakcí respodentů, vlastního pozorování a dalších dostupných údajů z databází bylo zjištěno, že ilegální těžba má jednoznačný negativní vliv na bezprostřední okolí zájmového území. Některé nejčastější negativní účinky nelegální těžbě jsou blíže specifikovány; vyčerpávání přírodních zdrojů, znečištění vodních zdrojů a ničení ekosystémů. Závěrem vyvozuji, že i když není vodních zdojů v rámci EU mnoho je v porovnání neznečištěná a veškerá těžební činnost je řádně regulována.Jako doporučení bylo navrženo, aby vláda, místní orgány a zúčastněné strany zvýšili efektivitu regulace činnosti malých živnostníků horníků za účelem snížení nepříznivých účinků povrchové těžby na bezprostřední okolní a naší země jako celku

Abstract: Illegal gold mining galamsey is an issue of utmost concern in modern day politics in Ghana is sustainable development is to be achieved. Mining for mineral in general can lead to a boom in the economy since it affects multiple disciplines. This phenomenon holds for both legal and illegal mining. There is a cost however associated with this economic boom. This thesis aimed at assessing the impact of illegal mining in forest ecosystems and stream water quality. The case study was on River Birim in Ghana and the trends were compared with the current situation within the European Union (EU). The approach for this thesis was mainly a case study design. However qualitative, quantitative as well as mixed methods was also adopted in the methodology. Data were collected from relevant sources and a set of questionnaires administered. In all, 270 sampled questionnaires were successfully administered out of the total population and were used in the analysis. Based on responses obtained from the respondents, field observation and supporting data available, it was noticed that illegal mining had an adverse effect on the surrounding communities. Some common negative effects of illegal mining identified were; depletion of natural resources, pollution of water bodies and destruction of ecosystems. It was deduced that water, though scarcely available within the EU was comparatively unpolluted and mining activities properly regulated. As a recommendation, it was suggested that government, local authorities and stakeholders should increase efficiency in the regulation of small-scale miners and their activities in order to reduce the ill-effect of mining to surrounding communities and the country in totality.

Keywords: kvalita vody, ekosystém, ilegální těžba, udržitelnost

Keywords: water quality, illegal mining, ecosystem, sustainability

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
  • Reader: Jitka Novotná, RNDr.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52136 Reference to the local database file of the institution
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52136/priloha/43725 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
appendix appendix
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 20:47, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz