Ivana Štěpánová

Diplomová práce

Návrh PPC kampaní pro vstup e-shopu na zahraniční trh

The PPC Campaign Design for Foreign Market Entry of the E-shop
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem struktury PPC kampaní, které jsou v dnešní době jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro online reklamu. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout strukturu určenou pro britský trh s orientálními parfémy a předpovědět její vývoj. Toho bylo docíleno pomocí analýzy klíčových slov a nástrojů PPC systémů AdWords a Bing Ads. V teoretické části byla blíže vysvětlena specifika …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of the PPC campaign structure which is one of the most popular tools for online advertising today. The aim of this paper is to design a structure for the British market of oriental perfumes and to predict its development. This is accomplished using keyword analysis and PPC system tools AdWords and Bing Ads. The theoretical section explains the specifics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Martina Petrunčíková
  • Oponent: Tomáš Pavelek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod