Natálie Koloničná

Bachelor's thesis

Odezva organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech

Response of the Woman's Organism to the Stay in Chemical Protective Clothing
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá odezvou organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech a vlivem fyzické i psychické zátěže, které je žena vystavena. První kapitola podává přehled ochranných protichemických oděvů a jejich rozdělení. Ve druhé kapitole jsou popsány základní reakce organismu na pobyt v ochranném protichemickém oděvu a využití těchto sdělení pro výsledné vyhodnocení naměřených …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a reaction of women body on physical and mental affection during the stay in the chemical protection suit. First chapter is about summary of chemical protection suits and about explanation of their classification conditions. In second chapter, basic organism reactions on stay in the chemical protection suit are explained and it also gives us information about measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Šárka Bernatíková
  • Reader: Jiří Slabotinský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu