Theses 

Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera – Bc. Pavel KRAUS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Pavel KRAUS

Master's thesis

Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera

Karl Raimund Popper´s critical rationalism

Anotácia: Práce je zaměřena na studium kritického racionalismu v díle Karla Raimunda Poppera. V jeho stručném životopisu jsou naznačeny klíčové okamžiky Popperova filosofického směřování ke kritickému racionalismu. Pozornost je věnována základním myšlenkám a principům Popperovy filosofie - kritiky induktivní metodologie dále pak pojmům falzifikace, koroborace, verisimilitude, hypoteticko dedukční metodě. Rozebírány jsou vlivy filosofického prostředí, které formovalo Popperovy názory novopozitivistů a Vídeňského kruhu. Uvedení stručné historie vlivu induktivismu ve vědecké metodologii je doplněno o Popperovy výhrady a kritiku indukce. V souvislosti s Popperovou teorií poznání světa je zmíněna je i jeho koncepce tří světů a evoluční model poznání. Další část práce je věnována expozici kritiky a návrhů na změny v Popperově filosofii z řad stoupenců i odpůrců kritického racionalismu. V závěru pak následuje zamyšlení nad odkazem Karla Poppera a jeho vlivem na filosofii vědy i nad odrazem kritického racionalismu v běžném životě.

Abstract: The thesis is focused on a research of Critical rationalism in work of Karl Raimund Popper. In a short biography are implied the most important moments directing him towards his theory of Critical rationalism. An attention is given to basic thoughts and principles of Popper's philosophy the critics of an inductive methodology and then concepts of falsification, corroborate, verisimilitude and hypothetic deductive method. In the thesis are analyzed influences of philosophical surroundings, which formed Popper's ideas newpositivism and Vienna circle. After a short introducing of inductivism influences in a scientific methodology are shown Popper's objections and his criticism towards the inductivism itself. In a relation with Popper's theory of the world cognition is also mentioned his conception of the three worlds and his evolution model of cognition. Next part of the thesis is devoted to critics of Popper; attempts to make changes in his philosophy by followers and also by opponents of Popper's Critical rationalism. In a conclusion follows reflection of Karl Popper's legacy and his influence on a philosophy of science, as well as is mentioned a reflection of the Critical rationalism in a common life.

Kľúčové slová: K. R. Popper, kritický racionalismus, kritika indukce, falsifikace, hypoteticko-dedukční model poznání, koroborace, verisimilitude, novopozitivismus

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59768 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KRAUS, Pavel. Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 12:45, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz