Monika Jaglářová

Bakalářská práce

Účetní výsledek hospodaření výrobního podniku a jeho transformace na základ daně

Accounting Economic Result of an Industrial Company and its Transformation to the Tax Base
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popis procesu výpočtu účetního hospodářského výsledku a jeho transformace na základ daně. Na základě získaných poznatků analyzovat daňovou povinnost výrobního podniku a navrhnout možnosti optimalizace daňové povinnosti. V teoretické části je charakterizován výsledek hospodaření a popis transformace na základ daně. Praktická část se zaměřuje na analýzu daňové povinnosti vybrané …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the process of the economic result calculation and its transformation to the tax base. Based on this knowledge to analyze the tax liability of the manufacturing company and purpose the possibilities for the optimization of the tax liabilities. The economic result and the tax base transformation is characterized in the theoretical part. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislav Kubica
  • Oponent: Šárka Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava