Ahmed Al Zaid

Diplomová práce

Control Design of the Hydraulic Actuator with Integrated Control Valves

Control Design of the Hydraulic Actuator with Integrated Control Valves
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout hydraulický řídicí systém s integrovaným pohonem pomocí regulátoru, který lze použít v aplikacích, jako je testování pružiny / odpružení. V této práci jsme použili diferenciální hydraulický válec, čtyři vestavné sedlové ventily, snímač polohy, senzor tlaku a pružinu pro provádění zkoušek. Simulace se provádí pomocí servoventilu namísto čtyř talířových ventilů pro porovnání …více
Abstract:
The objective of this thesis is to design a hydraulic control system with integrated actuator using a controller which can be used in applications such as Spring / Suspension testing. In this thesis we have used a differential hydraulic cylinder, four integrated poppet valves, position sensor, pressure sensor and a spring to conduct testing. The simulation is done using a servo valve instead of four …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Noskievič
  • Oponent: František Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava