Ahmed Al Zaid

Master's thesis

Control Design of the Hydraulic Actuator with Integrated Control Valves

Control Design of the Hydraulic Actuator with Integrated Control Valves
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout hydraulický řídicí systém s integrovaným pohonem pomocí regulátoru, který lze použít v aplikacích, jako je testování pružiny / odpružení. V této práci jsme použili diferenciální hydraulický válec, čtyři vestavné sedlové ventily, snímač polohy, senzor tlaku a pružinu pro provádění zkoušek. Simulace se provádí pomocí servoventilu namísto čtyř talířových ventilů pro porovnání …more
Abstract:
The objective of this thesis is to design a hydraulic control system with integrated actuator using a controller which can be used in applications such as Spring / Suspension testing. In this thesis we have used a differential hydraulic cylinder, four integrated poppet valves, position sensor, pressure sensor and a spring to conduct testing. The simulation is done using a servo valve instead of four …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Petr Noskievič
  • Reader: František Veselý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava