Theses 

Faktory ovlivňující kvalitu života středoškolské mládeže s postižením – Bc. Hana Kovářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Kovářová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující kvalitu života středoškolské mládeže s postižením

Factors affecting quality of life of high school students with handicap.

Anotace: Anotace Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují kvalitu života středoškolské mládeže. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část, kdy teoretická část je tvořena dvěma kapitolami. První kapitola se zabývá klasifikací tělesného postižení, etiologií a diagnostikou mozkové obrny a kvalitou života vůbec. Druhá kapitola je zaměřena na specifika vzdělávání žáků s postižením, nabídku studijních oborů a na současnou legislativu. Třetí část bakalářské práce popisuje hlavní cíl výzkumu, výzkumné otázky a metodologii. Formou výzkumu je kvalitativní šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru s žáky a jejich rodiči. Dále pak pozorování informantů v jejich školním prostředí při výuce odborného výcviku, rozbor osobní a školní dokumentace a analýza odborné literatury.

Abstract: Abstract The aim of the bachelor thesis was to find out what factors affect the quality of life of secondary school youth. The work is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part is comprised of two chapters. The first chapter deals with the classification of physical disability, etiology, the diagnosis of cerebral palsy and also with the quality of life in general. The second chapter focuses on the specifics of disabled pupils’ education, possible subjects of study and on contemporary legislation. The third part of the bachelor thesis describes the main objective of the research, research questions and the methodology. The research is realized by qualitative research using a semi-structured interview with pupils and their parents. It also describes observations of respondents in their school environment during technical training classes, analysis of their personal and school documentation and the analysis of specialized literature.

Klíčová slova: kombinované postižení, mozková obrna, tělesné postižení, mentální retardace, kvalita života, vzdělávání, multiple disability, cerebral palsy, physical disability, mental retardation, quality of life, education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:19, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz