Vijaya Sarathi Govindarajan

Diplomová práce

Radiation to the Upper Hemisphere from Large Light Sources Modeling

Radiation to the Upper Hemisphere from Large Light Sources Modeling
Anotace:
ABSTRAKTNÍ: Cíle článku ukázat potenciál softwarového goniofotometru z hlediska výpočtu světelného toku vede na horní polokouli ze systému silničního osvětlení. Základem tohoto modelu je výstavba ve vyskovicích. Práce se dále zaměřuje na modelování záření v horní polovině prostoru ze systému veřejného osvětlení, billboardů, automobilů a oken. Výpočet je prováděn pro vyskovický region, kde jsou budovy …více
Abstract:
ABSTRACT: Article targets to show potential of software goniophotometer from point of view calculation of the luminous flux leads to upper hemisphere from road lighting system. Basis for this model is building in vyskovice. The thesis further focuses on modeling of radiation in the upper-half space from public lighting system, billboards, cars and windows. The calculation is done for the vyskovice …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Novák
  • Oponent: Karel Sokanský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika