Bc. Lenka Řehořová

Bakalářská práce

,,Umbrella clauses" jako nástroj ochrany investora

"Umbrella Clauses" as a Means of the Investor`s Protection
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl terminologicky vymezit institut umbrella clauses, analyzovat jeho postavení v kontextu mezinárodního investičního práva a zhodnotit efektivitu jeho využití v praxi. V první a druhé kapitole práce je obsažen stručný úvod do problematiky a obecný nástin pramenů upravujících mezinárodní investice. Největší důraz je kladen na vymezení bilaterálních investičních smluv …více
Abstract:
This bachelor’s thesis aims to define terminology of umbrella clauses, to analyze its position in the context of international investment law and to evaluate the effectiveness of its utilization practically. In the first and second chapters of the thesis there is a brief introduction to the topic and general outline of sources governing international investments included. The greatest emphasis is placed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta