Bc. Veronika Kuthanová

Master's thesis

Národnostní situace Československa v letech 1948-1989. Sondy do problematiky imigrace do ČSR/ČSSR a postavení legislativně uznaných národností/menšin.

National Situation of the Czechoslovak Republic in the Years 1948-1989. Probes into Issues of Immigration to the Czechoslovak Republic/Czechoslovak Socialist Republic and Status of Legislatively Acknowledged Nations/Minorities.
Abstract:
Cílem práce je nastínit skutečnost, jak zahraniční a migrační politika bývalého Československa ovlivňovala národnostní situaci v zemi. Čtyři oficiálně a později i legislativně uznané národnosti nereflektovaly skutečný národnostní stav, především ve velkých městech. Československo se po roce 1948 stalo místem dočasného i trvalého pobytu velkého množství cizinců nejen ze zemí Evropy. Práce se proto zabývá …more
Abstract:
The goal is to outline the fact how the foreign and immigration policy of the former Czechoslovakia, influenced national situation in the country. Four official later also legislative recognition of ethnicity, did not reflect the real national situation, particularly in large cities. Czechoslovakia after 1948 had became a place of temporary and permanent residence of a large number of foreigners not …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta