Bc. Lenka Cikrlová

Bakalářská práce

Vnímání profesních hranic zaměstnanci vybraného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Perception of professional boundaries of employees in selected facilities for children requiring immediate help
Anotace:
Posláním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytovat dětem celodenní pobytovou péči v prostředí, které připomíná rodinu a dává jim pocit bezpečí a lásky. I přesto si zaměstnanci musí stále udržovat určitý profesní odstup. Tato práce tedy hledá odpověď na otázku „Jak vnímají zaměstnanci vybraného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc profesní hranice ve vztahu ke klientům?“ V rámci …více
Abstract:
The purpose of the facilities for children requiring immediate help is providing these children with a daylong care in an environment that resembles a family and grants them the feeling of safety and love. Nonetheless, the employees are still required to maintain a certain professional distance. This thesis is thus attempting to answer the question „How do the employees of the selected facilities for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií