Martin Gruss

Diplomová práce

Akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů

Energy storage gained from renewable energy sources
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem variant akumulace elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů energie včetně posouzení optimální varianty akumulace pomocí metody multikriteriální analýzy (TOPSIS) dle zvolených kritérií s respektováním stanovených vah. Praktická část této diplomové práce se zaměřuje na vodíkový akumulační systém, který se nachází v experimentální laboratoři palivových …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of variation of energy storage gained from renewable energy sources including the assessment of the optimal variation accumulation using multi-criteria analysis (TOPSIS) method based on selected criterion with respecting specified weights. The practical part of this thesis focuses on the hydrogen storage system which is located in the experimental laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Zdeněk Hradílek
  • Oponent: Petr Moldřík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava