Theses 

Tělesná zdatnost studentů a uchazečů o studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze – Bc. Ivan NOVÁK, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivan NOVÁK, DiS.

Diplomová práce

Tělesná zdatnost studentů a uchazečů o studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Physical fitness in a student population of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague

Anotace: Cílem výzkumu bylo zhodnotit tělesnou zdatnost, výkonnost a tělesné složení zdravé populace studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze pomocí ukazatelů VO2max, PWCmax. Výzkumný soubor byl rozdělen do 2 experimentálních skupin mužů a žen ve věku 18-34 let, soubor tvořilo celkem 95 osob (z toho 50 mužů a 47 žen). Dosažená úroveň tělesné zdatnosti, která je v zátěžovém protokolu reprezentována hodnotami parametrů maximální spotřeby kyslíku (VO2max) a relativní maximální zátěže (PWCmax), je v této studii komparována s výsledky, které dosáhla populace rekreačně sportujících jedinců v celostátním výzkumu fyzické zdatnosti obyvatelstva v Československu v letech 1965?1975. Výsledky měření naší studie VO2max byly v souboru muži v 80 % nadprůměrné, v souboru ženy v 59,5 % nadprůměrné a v 5,4 % průměrné. Výsledky měření Wmax byly v souboru muži v 60 % nadprůměrné, v souboru ženy v 54,6 % nadprůměrné. Dalším cílem této práce bylo zaznamenání výskytu nefyziologické křivky srdeční bioelektrické aktivity a hypertenzní reakce u stejného souboru. Abnormální nález EKG křivky byl zaznamenán v experimentálních skupinách u 6 probandů. Zvýšené hodnoty nad hranici (139/89 mmHg) TK byly naměřeny u 12 probandů experimentálních skupin.

Abstract: The aim of the research was to assess physical fitness, physical performance and physical composition in a healthy student population of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague, using the VO2max and PWCmax indicators. The study cohort which was split into 2 experimental groups at the age of 18-34 years comprised a total of 95 individuals (of which 50 males and 47 females). In our study, the achieved level of physical fitness represented by the values of the maximal oxygen uptake (VO2max) and relative maximal physical work capacity (PWCmax) parameters in the exercise workload protocol is compared with results achieved by the population of individuals playing sports for recreation within a national survey of physical fitness in the population of Czechoslovakia in 1965?1975. Our study?s VO2max measurement results were above average in 80 % in the male cohort, in the female cohort they were above average in 59.5 % and average in 5.4 %. The results of the Wmax measurements were above average in 60 % in the male cohort and in 54.6 % in the female cohort. Another aim of this work was to record the incidence of a non-physiological curve of the heart?s bioelectrical activity and a hypertensive reaction in the same cohort. An abnormal ECG curve finding was recorded in 6 probands in the experimental groups. Increased blood pressure values exceeding the 139/89 threshold were measured in 12 probands from the experimental groups.

Klíčová slova: tělesná zdatnost, výkonnost, tělesné složení, maximální spotřeba kyslíku, relativní maximální zátěž, zátěžová ergometrie, bioimpedanční analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 7. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Ivan. Tělesná zdatnost studentů a uchazečů o studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:40, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz