Ivana Horáková

Bakalářská práce

Možnosti využití hyperspektrálních dat ze senzoru Hyperion

Possibilities of Using Hyperspectral Data from the Sensor Hyperion
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit možnosti využití hyperspektrálních dat z družicového senzoru Hyperion, která byla získána ze stránek USGS. V úvodních kapitolách této práce jsou teoreticky popsána hyperspektrální data, jejich fyzikální podstata a některé z metod a principů jejich zpracování, především atmosférické korekce. Dále je srovnán dostupný software pro zpracování hyperspektrálních dat. Druhou polovinu …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the possibilities of using hyperspectral data from the Hyperion satellite sensor. The data were obtained from the USGS website. The introductory chapters of this work theoretically describe hyperspectral data, their physical nature and some of the methods and principles of their processing, especially atmospheric correction. Furthermore, the available software for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Lucie Orlíková
  • Oponent: Antonín Orlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika