Lucie Jarolímová

Bakalářská práce

Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí

Study of preparation of nanostructured Ti and Zr-based oxides by using pressurized and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá přípravou oxidů na bázi Ti a Zr prostřednictvím přetlakových (podkritických) a superkritických tekutin (vody a methanolu), a jejich fyzikálně-chemickou charakterizací. Práce je složena z teoretické části, experimentální části a výsledků s diskusí. V rámci teoretické části jsou popsány vlastnosti a použití TiO2, Zr a ZrO2 a je vysvětlen význam dopování TiO2 zirkoniem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with preparation of Ti and Zr based oxides by using pressurized (subcritical) and supercritical fluids (water and methanol) and their physico chemical characterization. The thesis is composed of the theoretical part, the experimental part and results with discussion. Within the theoretical part the properties and application of TiO2, Zr and ZrO2 are described and the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ivana Troppová
  • Oponent: Martin Reli

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava