Ing. Tomáš Urban

Bakalářská práce

Alternativní paliva a možné zdroje energie pro pohon silničních vozidel

Alternative fuels and possible sources of power for road vehicles propulsion
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých alternativních paliv z hlediska ekonomického a ekologického přínosu. Na začátku je uveden stručný přehled uhlovodíkových paliv spolu s platnou legislativou České republiky. Dále následuje přehled možných alternativních paliv se stručným zhodnocením. V závěru je uvedeno porovnání dvou paliv, která jsou ukázkově aplikována do osobních automobilů.
Abstract:
The thesis deals with the comparison of particular alternative fuels from the point of view of the economic and environmental benefit. In the beginning there si a brief overview of hydrocarbon fuels and their valid legislative of the Czech Republic. This is followed by an overview of possible alternative fuels and their brief evaluation. In the end of the thesis there is a comparison of two fuels, …více
 

Klíčová slova

Alternativní paliva CNG LPG
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urban, Tomáš. Alternativní paliva a možné zdroje energie pro pohon silničních vozidel. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera