Theses 

Požadavky na informační systém v oblasti ochrany životního prostředí pro dopravní organizaci – Lenka Hájková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lenka Hájková

Bakalářská práce

Požadavky na informační systém v oblasti ochrany životního prostředí pro dopravní organizaci

Requirements for Environment Protection Information System in the Transport Organization

Anotace: HÁJKOVÁ, L. Požadavky na informační systém v oblasti ochrany životního prostředí pro dopravní organizaci: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 35 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Škapa, CSc.Cílem této bakalářské práce je, na základě analýzy platných právních předpisů, navržení požadavků na informační systém v oblasti ochrany životního prostředí pro dopravní organizaci, které umožní environmentální řízení organizace a komunikaci s veřejností. V návrhu požadavků na informační systém je zpracována analýza dostupných informačních systémů a analýza využití stávajících informačních systémů pro řízení dopravní organizace, environmentální účetnictví a reporting. Na základě těchto analýz je navržen vlastní informační systém. Následuje vymezení navrženého informačního systému podle charakteru dopravní organizace, jsou zhodnoceny efekty zavedení informačního systému. V závěru, při ověření návrhu byl informační systém posouzen s informačním systémem zvolené organizace.

Abstract: HÁJKOVÁ, L. Requirements for Environment Protection Information System in the Transport Organization: Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Transport Institute, 2010, 35 p. Leader: doc. Ing. Petr Škapa, CSc.The task of this bachelor thesis is based on an analysis of existing legislation, proposed requirements for an information system in the field of environmental protection for the organization of transport to allow organization of environmental management and communication with the public. The design requirements for information system are elaborated analysis of available information systems and analysis of the use of existing information systems for traffic management organizations, environmental accounting and reporting. Based on this analysis is designed to my own information system. The following are definitions of the proposed information system according to the nature and transport companies are assessed effects of the introduction of an information system. For design verification information system was assessed with the information system chosen organization.

Keywords: životní prostředí, informační systém, dopravní organizace., environment, information system, transport organization.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Škapa
  • Oponent: Miroslav Bulant

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz