Kateřina Kučerová

Bakalářská práce

Analýza úrazovosti a nehodovosti při hornické činnosti na povrchu ve vybraném podniku

The Analysis of accidents in The Mining activity on the Surface of The Chosen Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu úrazovosti a nehodovosti při hornické činnosti na povrchu ve vybraném podniku. Práce popisuje principy a prvky BOZP postavené na legislativním základě. Pro účely této bakalářské práce byl vybrán podnik Eurovia Kamenolomy, a. s., charakterizovaný jak z hlediska jeho historie, tak i současnosti, se zaměřením na problematiku BOZP. Práce analyzuje úrazovost a nehodovost …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of injuries and accidents at mining operations on te surface of the chosen company. The thesis describes the principles and elements of OSH based on a legislative basis. For the purpose of this work was chosen firm EUROVIA Quarries, Inc., characterized in terms of both its history and the present, focusing on the issues of OHS. The thesis analyzes of injuries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Zdeněk Bejšovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin