Mgr. Kirill Juran

Master's thesis

Aplikace technologie Blockchain ve smluvním právu

Application of the Blockchain Technology in the Contract Law
Abstract:
Diplomová práce pojednává o nejproblematičtějších aspektech uzavírání smluv pomocí smart kontraktu. Pozornost je věnována i technologickým a ekonomickým aspektům tohoto nástroje. Následně jsou rozebírány zásadní otázky spojené se vznikem platné smlouvy, zejména problematika vůle a jejího projevu, adhezní povaha smart kontraktu, písemná forma a anonymní kontraktace. Poslední kapitola je zaměřená na …more
Abstract:
The thesis deals with the most problematic aspects of contracting by means of a smart contract. Attention is also paid to the technological and economic aspects of this tool. Subsequently, the basic questions related to making a valid contract are discussed, especially will and its expression, adhesion nature of the smart contract, written form and anonymous contracting. The last chapter focuses on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. MgA. Jakub Míšek
  • Reader: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.