Ing. Petra Palátová

Bakalářská práce

Vztahy na pracovišti jako východisko pro tvorbu etického kodexu učitele střední odborné školy

Relationships at the workplace as a starting point for creating an ethical code for teachers at vocational schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komplexně tématem vztahů na pracovišti středních odborných škol. Důraz je kladen zejména na problémy šikany na pracovišti a mož-nosti jejího řešení formou stanovení dalšího závazného předpisu, který by mohl regulovat jednání učitelů, a to etického kodexu. Stěžejní část práce se opírá o vý-sledky provedeného průzkumného šetření, jehož respondenty byli učitelé střed-ních škol …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of interpersonal relationships between teachers at high schools. The emphasis is put on the problems connected with bul-lying at the workplace and possibilities how to solve it with an obligatory regula-tion of ethical code for teachers at high schools. The main part of the thesis is de-voted to the questionnaire and its results. Respondents were the teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Alena Bendová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů