Nikola Suchánková

Bakalářská práce

Srovnání vypočteného množství emisí z dopravy s daty z imisního monitoringu

Comparison of the calculated traffic emissions and imission data from air pollution monitoring
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a vyhodnocením vypočteného množství emisí dopravy s daty z imisního monitoringu v Ostravě na ul. Českobratrská. První část je věnována znečištění ovzduší v Evropě, imisní a emisní analýze v rámci celé Evropy. V následující části se zaměřím na stav ovzduší v rámci celého území České republiky, Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Dále pak je uveden rozbor …více
Abstract:
This Thesis deals with the comparison of the calculated amount of traffic emissions with data from air pollution monitoring in Ostrava at street Českobratrská. The first part is devoted to European air pollution and emission analysis across Europe. In the following section, we will focus on the state of the air throughout the entire territory of the Czech republic, Moravian-Silesian region and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jana Kodymová
  • Oponent: Tomáš Nimráček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství