Theses 

Vývoj odměňování ve zdravotnictví – Hana Jamborová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Hana Jamborová

Bakalářská práce

Vývoj odměňování ve zdravotnictví

Development of Remuneration in Healthcare

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj odměňování pracovníků ve zdravotnictví od roku 1992, přičemž je pozornost věnována formám odměňování a jejich legislativnímu rámci. Autorka též srovnává dva způsoby odměňování ve zdravotním systému ČR a to z pohledu efektivnosti a výhodnosti pro pracovníky. V rámci této komparace využívá údajů z celkových průměrných mezd a platů a průměrných mezd a platů dle jednotlivých kategorií zaměstnanců. Na základě výsledků jsou zde navrženy způsoby odměňování těchto zaměstnanců. Protože v ČR existují dva způsoby odměňování ve zdravotnictví, práce se zaměřuje na jejich srovnávání a zjištění, který z těchto způsobů je pro zdravotnické pracovníky výhodnější a to porovnáním celkových průměrných mezd a platů a dále porovnáváním průměrných mezd a platů dle jednotlivých kategorií zdravotnických zaměstnanců a dále jakým způsobem by měli být tito zaměstnanci odměňováni. Jako vzorek uvedeného průzkumu byla použita data z vybraného zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji. Důležitou součástí práce je též analýza možností při vyjednávání o výši mezd a platů mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi.

Abstract: This Bachelor Thesis deals with the development of remuneration of health workers from the year 1992, the attention is being paid to the forms of remuneration and their legislative framework. The autor also compares two ways of remuneration in the health system of CR, namely from the perspective of efficiency and convenience for employees. Within this comparison she uses the data from the total average wages and salaries and average wages and salaries and average wages and salaries by individual categories of employees. Based on the results the methods of remuneration of these employees are proposed here. In view of the fact that there are two ways of remuneration in health care, the work focuses on their comparison and finding which of these ways is more favourable, namely by comparing the total average wages and salaries and further by comparing average wages and salaries under various categories of health workers and further how these employees should be rewarded. As a sample that survey was based on the data from the chosen healthcare institutions in Usti Region. An important part of this work is also to analyze the possibilities for negotiating on wages and salaries between employers and trade unions.

Klíčová slova: Zdravotnictví, odměňování, plat, mzda, zaměstnavatel, odborový svaz, zaměstnanci. Healtcare, remuneration, salary, wage, employer, trade union, employee.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 11. 2017 06:33, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz