Dana Machajová

Bakalářská práce

Subjekt-Autor-Autoportrét

Subject-Author-Self-Portrait

Anotace:
V mojej bakalárskej práci skúmam funkcie sebazobrazovania v umení v rôznych historických obdobiach a na ich základe rozvíjam súvislosti medzi autoportrétom a koncepciami subjektu a autorstva v rôznych dejinných obdobiach. Od anonymného tvorcu a umenia, ktoré malo vţdy svoje spoločenské opodstatnenie sa s modernou dobou zrodil subjekt a s ním aj autor. Pri konštitúcii subjektu je najdôleţitejší vzťah …více
Abstract:
The focus of my bachelor´s thesis is aimed at the connection of the functions of self-representation in arts during different periods in the history to philosophical concepts of the subject and concepts of the author. The anonymous creator of art (which was always socially legitimated) was replaced by the author brought to light with the birth of the modern subject. The ?mirror picture? of oneself …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: Tomáš Pospiszyl
  • Oponent: Helena Bendová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Audiovizuální studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.