Kateřina Krejsová

Diplomová práce

Plán otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Děpoltovice

Plan for Opening, Preparation and Extraction in Mining Area Děpoltovice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Děpoltovice – Fojtov 2 v dobývacím prostoru Děpoltovice dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí diplomové práce a …více
Abstract:
The thesis deal with draft of the plan for opening, preparation and extraction of the building stone deposit Děpoltovice – Fojtov 2 in the current mining area within the meaning of Ordinance No. 104/1988 Coll., on the rational use of exclusive deposits, permitting and reporting on mining activities. Part of the thesis and the plan for opening, preparation and extraction is the remediation and reclamation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Karel Kubový

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava