Martin Šober

Bachelor's thesis

Horninový masiv jako zdroj geotermální energie pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění objektů

Rock Massive like a Source of Geothermal Energy for Warm Non – Potable Water Heating and Building Heating
Abstract:
Předložená bakalářská práce poskytuje přehled o možném využití horninového masivu jako zdroje energie pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění objektů. V první části práce budou zdroje geotermální energie rozčleněny na jednotlivé varianty a následně popsány. Základní členění zdrojů bude provedeno podle jejich energetického potenciálu na vysokopotenciální a nízkopotenciální. V druhé části jsou uvedeny …more
Abstract:
The thesis provides an overview of the possible use of rock pillar as a power source for hot supply water warming and building heating processes. In the first part, sources of geothermal energy are divided into individual variations and subsequently characterized. The basic resources’ subdivisions are carried out according to the energy potential into high-potential and low-potential. In the second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Martin Klempa
  • Reader: Petr Bujok

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava