Jana Dluhošová

Bakalářská práce

Návrh na změnu technologie drcení na tercierní drtírně v lomu Bělkovice

The proposal to change the crushing technology to tertiary crushing in the quarry Bělkovice
Anotace:
Cílem této bakalářská práce je návrh na změnu technologie drcení na terciérní drtírně na lomu Bělkovice. V této bakalářské práci seznamuji čtenáře s historií lomu, geologickými a také hydrogeologickými poměry v dobývacím prostoru provozovny. V další části této práce je popsána technologie těžby, další postupy a následně se také tato část zabývá návrhy kuželových drtičů, včetně srovnání všech sledovaných …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is a proposal for a chase at graining technology at the tercial graining faktory in Bělkovice guarry. History of the guarry. Geologic and hydrogeologic conditions in the sparing area are also presented in this thesis. In the next part the mining technology is described and the following part focuses on cone crushes proposals, including the camparison of all parametres …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Petr Kračmár

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin