Theses 

Územní rozvoj hydrické rekultivace jezera Most – Bc. Denisa PALUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Master programme / odbor:
Ecology and environmental protection / Revitalization of Lanscape

Bc. Denisa PALUSKOVÁ

Master's thesis

Územní rozvoj hydrické rekultivace jezera Most

Land development of hydric recultivation of the Lake Most

Anotácia: Tato diplomová práce se zabývá především územním rozvojem dotčené lokality a problematikou rekultivačních a hydrických opatření, která v této oblasti probíhají za cílem zahlazení následků povrchové těžby hnědého uhlí. První část práce se zaměřuje na lokalizaci oblasti a její přírodní podmínky. Dále na historii dobývání, etapy rozvoje lomu a jeho následnou rekultivační činnost spojenou s projektovými variantami pro napouštění budoucího jezera. Další část je věnována charakteristice ekologie rostlin a ptactva se zaměřením na nejvýznamnější a vzácně se vyskytující druhy. Poslední část práce popisuje budoucí výstavbu v nejbližším okolí jezera se zaměřením na projekty, které byly v rámci této rekultivace řešeny. Práce je následně pro lepší vizualizaci doplněna o digitální model terénu (DMT) a povrchu (DMP).

Abstract: The diploma thesis is concerned mainly with territorial development of this locality and issues of restoration and hydric arrangements which are under way with goal to efface results of brown coal?s surface mining. First part is focused on area localisation and its natural conditions, then coal mining history, phases of quarry development and its subsequent reclamation activity connected with projects? variations for filling up the future lake. The next part deals with characteristic of plant?s ecology and birds with concentration on the most significant and rarely occurring animal species. The last part of thesis describes the future construction development in the closest environs of the lake with focusing on projects which were solved within this restoration. Diploma thesis is accompanied for better visualization by digital model terrain (DMT) and surface (DMP).

Kľúčové slová: Lom, těžba, rekultivace, jezero, projekt, výsypka, model

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

PALUSKOVÁ, Denisa. Územní rozvoj hydrické rekultivace jezera Most. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 05:13, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz