Theses 

Marketingové řízení MSP – Bc. Linda Šalanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Linda Šalanská

Bakalářská práce

Marketingové řízení MSP

Marketing management of SMEs

Anotace: Bakalářská práce se zabývá významem marketingového řízení v činnosti MSP. V teoretické části je uveden historický vývoj marketingu, podstata marketingového řízení, dále je zde popsáno marketingové prostředí a metody analyzování marketingového prostředí a vysvětlen princip a obsah marketingového mixu. V závěru jsou charakterizovány MSP a jejich obecný přístup k marketingu. V praktické části je představena konkrétní firma, jsou provedeny analýzy marketingového prostředí a současného marketingového mixu 4P na základě metod, které jsou popsány v teoretické části. V závěru této části jsou předloženy návrhy a doporučení na využití marketingových nástrojů pro úspěch firmy a hlavně pro zlepšení konkurenceschopnosti firmy a získání nových zákazníků.

Abstract: This bachelor thesis deals with the importance of marketing management in SME activities. In the theoretical part is the historical development of marketing, marketing management essence, there is also described methods of analyzing the marketing environment marketing environment explained principle, the content of the marketing mix. In conclusion, SMEs are characterized by their general approach to marketing. The practical part is introduced company-specific analyzes are performed marketing environment current marketing mix 4P on the basis of the methods that are described in the theoretical part. At the end of this section are presented draft recommendations on the use of marketing tools for the company's success mainly to improve the competitiveness of the company win new customers.

Klíčová slova: Marketing, marketingové řízení, marketingové prostředí, mikroprostředí, makroprostředí, Porterův model pěti sil, PEST analýza, SWOT analýza, marketingový mix, marketing management, marketing environment, microenvironment, macroenvironment, Porter's five forces model, PEST analysis, SWOT analysis, marketing mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz