Aneta Maleňáková

Disertační práce

Výzkum nakládání s odpadem z hornické činnosti na vybraných lokalitách KAMENOLOMU ČR s.r.o.

Research of Disposal by Waste from Mining Activities in Selected Locations KAMENOLOMY ČR j.c.
Anotace:
Celosvětový rozvoj průmyslu a techniky je neodvratně spojen s obrovským čerpáním neobnovitelných surovinových zdrojů, s čímž souvisí mimo jiné také rychlý nárůst objemů znečišťujících látek a odpadů. Neobnovitelné zdroje budou jednou vyčerpány a proto je zcela na místě hledat nové možnosti uplatnění vzniklých odpadů. Předložená disertační práce posuzuje výzkum a především možnosti využití odpadů vznikajících …více
Abstract:
Global development of industry and technology is inexorably linked with the huge drawdown of non-renewable raw materials, which is related to among others the rapid increase in the volume of pollutants and waste. Non-renewable resources will be exhausted and therefore it is entirely appropriate to look for new possibilities of generated waste. This dissertation assesses the research and the opportunity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2014
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Václav Kryl, Jindřich Lát, Vojtech Dirner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika