Patrik Šalata

Bakalářská práce

Optimalizace výroby výřezů v ohybových tyčích pomocí elektroerozivního drátového řezání

Production Optimization of Slots in Bending Rods Using Wire Electrical Discharge Machining
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nekonvenčních technologií, konkrétně elektroerozivním drátovým řezáním. V úvodu práce je vysvětlen princip dané technologie. V přípravné fází experimentu byl navržen přípravek pro upnutí ohybové tyče na stroji. V experimentální části byly optimalizovány technologické parametry pro výrobu výřezů v ohybové tyči. Výřezy provedené na drátové řezačce byly podrobeny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with unconventional technologies, namely electro-erosive wire cutting. The introduction of the thesis explains the principle of the technology. In the preparatory phase of the experiment, a fixture was designed to clamp the bending rod on the machine. In the experimental part, the technological parameters for the production of slots in the bending rod were optimized. The slots …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: František Špalek
  • Oponent: Jiří Lichovník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenská technologie