Theses 

Prostituce z pohledu poptávky (analýza webových stránek klientů prostitutek) – Bc. Veronika ČECHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika ČECHOVÁ

Diplomová práce

Prostituce z pohledu poptávky (analýza webových stránek klientů prostitutek)

Prostitution from the viewpoint of demand (analysis of web pages of prostitutes' clients)

Anotace: Tato předkládaná diplomová práce nesoucí název Prostituce z pohledu poptávky (analýza webových stránek klientů prostitutek) je zaměřena na reflexi žen pracujících v sexuálním byznysu jejich klienty norníky, muži využívajícími komerční sexuální služby, a zároveň participujícími na diskusním webu www.nornik.net. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a empirickou. V teoretické části vymezuji pojem prostituce, a dále se věnuji výhradně formám ženské prostituce. Krátce se zabývám historií prostituce, popisuji prostituci na území Čech a reflektuji proměnu české sexuální scény. V dalších kapitolách teoretické části charakterizuji typologii prostitutek, typologii prostituce a blíže specifikuji typologii ženské prostituce. Zabývám se také muži jako aktéry v sexuálním byznysu, vystihuji muže jako klienty a zákazníky prostitutek. V poslední kapitole teoretické části této diplomové práce popisuji webové stránky diskusního fóra www.nornik.net. Ve výzkumné části se zabývám popisem metodiky samotného výzkumu, interpretací a prezentací výsledků výzkumného šetření. S ohledem na cíl této diplomové práce a specifičnost výzkumného souboru byla zvolena strategie kvalitativního výzkumu. Jako výzkumnou metodu jsem využila kvalitativně-interpretativní sekundární analýzu dokumentů. Při zkoumání reflexe žen jazykovými prostředky muži norníky byly použity prvky diskursivní analýzy. Cílem této diplomové práce je analyzovat reflexi žen pracujících v sexuálním byznysu jejich klienty, kteří současně o svých zkušenostech a zážitcích diskutují na webových stránkách www.nornik.net. Z výše uvedeného cíle jsem stanovila tuto výzkumnou otázku: Jak jsou ženy pracující v sexbyznysu reflektovány klienty? Základní cílový soubor je tvořen příspěvky uživatelů na webových stránkách www.nornik.net. Tato skupina je vysoce specifická, zejména kvůli tomu, že je uzavřena vůči většinové společnosti a klade vysoký důraz na anonymitu. Výzkum pro potřeby této diplomové práce probíhal od ledna do dubna 2013. Data získaná analýzou jednotlivých diskusí byla zpracována pomocí metody utváření trsů. Při výzkumném šetření z analýzy webových stránek vyplynulo, že muži norníci považují sex za zboží a komodifikují ženské tělo, což je patrno z hodnocení a označování žen pracujících v sexuálním byznysu. Jako vybírání toho nejlepšího zboží je praktikován i výběr žen pracujících v sexbyznysu na ulici. Zkušení norníci na ženách živicích se komerčním sexem oceňují především šikovnost, příjemnost a dobré vystupování. Tyto kvality při opakovaných setkáváních vítězí nad fyzickou atraktivností, která je samozřejmě důležitá a také určující při prvokontaktu. Hodnocení a pojmenovávání žen pracujících v sexuálním byznysu se liší podle toho, kde ženy pracují. Zajímavým zjištěním bylo, že někteří norníci považují komerční sexuální služby za nejsnazší a nejlevnější uspokojení svých sexuálních potřeb. S tímto zjištěním souvisí i popis motivace k noření. Pro norníky se stává komerční sex určitou formou návykového chování, mají zvýšený sexuální apetit nebo hledají něco nového a neobvyklého či chtějí realizovat své sexuální fantazie. V rámci této diplomové práce by mělo dojít k reflexi žen pracujících v sexuálním byznysu prostřednictvím jejich klientů. Zároveň by mělo dojít k pochopení, že i muži jako zákazníci jsou aktéry sexuálního byznysu. S ohledem na to, že daná problematika nebyla dosud u cílového souboru hlouběji zkoumána, může být zdrojem informací pro odbornou veřejnost. Tato diplomová práce může být i zajímavým zdrojem informací pro laickou veřejnost a v neposlední řadě

Anotace: se může stát podkladem k dalšímu výzkumu.

Abstract: This submitted thesis with the title Prostitution from the viewpoint of demand (analysis of web pages of prostitutes' clients) is focused on the reflection of women working in the sexual business by their clients - "norniks" - men, who are using commercial sexual services, and who also participates in the discussion at the website www.nornik.net. The thesis is divided in two parts: theoretical and empirical. The theoretical part defines the concept of prostitution, and is further dedicated to the types of female prostitution. It briefly describes the history of prostitution, as well as the prostitution in the territory of the Czech Republic, and also reflects the change of the czech sexual scene. In the following chapters of the theoretical part I defined the typology of prostitutes, the typology of prostitution, and specified the typology of female prostitution in detail. I also looked into men as actors in the sexual business, depicted them as prostitutes' clients and customers. In the last chapter of the theoretical part the thesis describes the website forum www.nornik.net. The research section deals with a description of the methodology of the research itself, interpreting and presenting research results. With regard to an objective of this thesis and specificity of the research sample I have chosen a strategy of qualitative research. As a research method, I have used a qualitative-interpretative secondary analysis of documents. When examining the reflection of women's language means by men-?norniks?, elements of discourse analysis were used. The aim of the thesis is to analyze the reflection of women working in the sexual business by their clients who at the same time discuss their experiences on the website www.nornik.net. Out of the above objective I have determined the following question: How are women working in the sex industry reflected by clients? The fundamental target file is created by contributions of users from website www.nornik.net. This group is highly specific, especially because it is closed to the mainstream society and puts a high emphasis on anonymity. The research for this thesis was carried out from January to April 2013. The data extracted from the analysis of individual discussions has been processed by the method of making clumps. As has emerged from the analysis of the website when making a research, men - ?norniks? consider sex as a merchandise and commodify female body, which is evident from the evaluation and appellation of women working in the sexual business. Experienced ?norniks? appreciate such women who make their living by providing sexual services mainly for being skilled, likeable and for having good manners. At repeated meetings, such qualities trumps the physical attractiveness, which is of course important and also decisive at the first date. Rating and naming of women working in the sexual business varies depending on where the women work. An interesting discovery was that some ?norniks? consider sexual services as the easiest and cheapest way to satisfy their sexual needs. This finding is also closely related to the description of motivation for immersion. For ?norniks?, commercial sex becomes a certain kind of addictive behaviour, they have higher sexual appetite or seek for something new and uncommon or want to realize their sexual imagination. In this thesis should be a reflection of women working in the sexual business via their clients. At the same time it should be understood that also men as customers are participants of the sexual business. With regard to the fact that the issue was not further examined at the target file, it can be a source of information to the professional public. This thesis can also be an important source of information to the non-professional public and last but not least it can become a basis for further research.

Klíčová slova: prostituce, ženy pracující v sexbyznyse, muži norníci, www.nornik.net.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ČECHOVÁ, Veronika. Prostituce z pohledu poptávky (analýza webových stránek klientů prostitutek). Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 21:51, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz