Denisa Bialková

Bachelor's thesis

Finanční benchmarking dvou vybraných konkurenčních průmyslových podniků

Financial Benchmarking of Two Selected Competing Industrial Companies
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je finanční benchmarking dvou vybraných konkurenčních průmyslových podniků. Pro finanční benchmarking jsou zvoleny podniky Tawesco s.r.o. a KLEIN automotive s.r.o, zabývající se výrobou dílů pro automobilový průmysl. Cílem práce je zpracovat návrh opatření ke zlepšení finančního zdraví podniků a zvýšení konkurenceschopnosti. Tomuto cíli předchází finanční analýza podniků …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on financial benchmarking of two selected competing industrial companies, namely Tawesco s.r.o. and KLEIN automotive s.r.o., both engaged in the production of automotive industry parts. The goal of the thesis is to conduct financial analysis of both companies and the subsequent financial benchmarking results of which will be used to develop measures to improve the financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2022
  • Supervisor: Josef Kutáč
  • Reader: Martin Mynář

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava