Theses 

The automated testing of randomness with multiple statistical batteries – Bc. Ľubomír Obrátil

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Technology Security

Theses on a related topic

Display description

Bc. Ľubomír Obrátil

Master's thesis

The automated testing of randomness with multiple statistical batteries

The automated testing of randomness with multiple statistical batteries

Abstract: Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a vyvinúť jednotné rozhranie pre prístup k softvéru určenému na testovanie náhodnosti a použiť vyvinuté rozhranie na široko-škálové vyhodnotenie náhodnosti a porovnanie použitého softvéru. Nástroje podporované rozhraním sú NIST Statistical Testing Suite, Dieharder a TestU01. Výsledky každého nástroja sú konzistentne prezentované a interpretované. Použitím vyvinutého rozhrania, nazvaného Randomness Testing Toolkit, bola vyhodnotená náhodnosť výstupov z 15 rôznych kryptografických primitív. Množina otestovaných primitív obsahuje známe algoritmy ako AES a finalistov súťaží eSTREAM a SHA-3. Na základe výsledkov boli zadefinované bezpečnostné rezervy algoritmov vzhľadom k štatistickej analýze. V ďalšom výskume bola posúdená validita výsledkov nástroja Dieharder. Posúdenie prebiehalo analýzou signifikantného množstva náhodných dát.

Abstract: The aim of this thesis was to design and develop a unified interface for accessing randomness testing software and use it to perform a large scale randomness evaluation and comparison of used software. The software tools supported by the interface are NIST Statistical Testing Suite, Dieharder, and TestU01. Results of each tool are presented and interpreted in a consistent way. Using the developed interface, called Randomness Testing Toolkit, the randomness of outputs of 15 distinct cryptographic primitives was evaluated. The set of tested primitives contains well-known algorithms such as AES and finalists of competitions eSTREAM and SHA-3. Based on the evaluation, the security margins of the algorithms with respect to statistical analysis were defined. In further research, the validity of outputs of Dieharder was assessed by analysing a significant amount of truly random data.

Keywords: randomness testing, statistical test batteries, cryptographic algorithm evaluation, RTT, NIST STS, Dieharder, TestU01, EACirc, CRoCS

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 22/2/2019 17:48, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz