Theses 

Uživatelské testování platforem podporujících sdílenou ekonomiku – Bc. Christopher Jurák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Christopher Jurák

Bakalářská práce

Uživatelské testování platforem podporujících sdílenou ekonomiku

User Platform Testing Supporting Sharing Economy

Anotace: Bakalářská práce se zabývá uživatelským testováním českých platforem, které podporují sdílenou ekonomiku. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce definuje pojem sdílená ekonomika a různé aspekty sdílení. Dále se tato část věnuje představení nejrůznějších segmentů této ekonomiky společně s představením platforem různých zástupců. Teoretický úsek práce je zakončen kapitolou zvažující klady a zápory sdílené ekonomiky. Praktická část práce představuje aplikovanou metodu uživatelského testování a vymezuje předmět testování, kterým je použitelnost platforem. Následně jsou v práci popsána rozmanitá kritéria testování, jakož i průběh testování včetně jeho analýzy. Práce je zakončena návrhy na zlepšení testovaných platforem a zhodnocením jejich aktuálního stavu.

Abstract: The bachelor thesis deals with user testing of Czech platforms that support the sharing economy. The thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis defines the sharing economy and various aspects of sharing. Furthermore, this part deals with the introduction of various segments of this economy together with the introduction of platform of various representatives. The theoretical section of the thesis is completed by a chapter that considers the pros and cons of the sharing economy. The practical part of the thesis presents the applied method of user testing and defines the subject of testing, which is usability of platforms. Subsequently, the thesis describes various criteria of testing as well as the course of testing including its analysis. The thesis concludes with suggestions for the improvement of the tested platforms and summarizes the evaluation of their current state.

Klíčová slova: sdílená ekonomika, kolaborativní ekonomika, technologická platforma, webová stránka, uživatelské testování, použitelnost, použitelnost webových stránek, testování použitelnosti, sharing economy, collaborative economy, technological platform, website, user testing, usability, website usability, usability testing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:49, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz