Lucie Polívková

Diplomová práce

Průběh oddlužení po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v praxi

The Course of Discharge from Debts after Approval of the Discharge from Debts by Timetable for Repayment in Practice
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat problémy, které mohou nastat v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře. V této práci se zaměříme pouze na jednu situaci a to na oddlužení společného jmění manželů. V úvodní části je podrobně vysvětleno insolvenční řízení a veškeré náležitosti s ním spojené. Druhá část je zaměřena na oddlužení, především tato kapitola pojednává o náležitostech návrhu na povolení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the problems that may arise during the performance of rescheduling debts.In this work, we will focus only on one situation and that the debt relief of the common assets of spouses. In the introductory part is explained in detail, and all the elements of the insolvency proceedings associated with him. The second part focuses on debt relief, in particular, this chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: Adam Ptašnik
  • Oponent: Radana Balcarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně