Yi Zhan

Bakalářská práce

Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech

Analysis of long-term assets in selected companies
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl popsat v teoretické části dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu. V této části je konkrétně uvedena charakteristika a vymezení dlouhodobého majetku, jeho pořízení a ocenění k datu pořízení a k rozvahovému dni, odpisování včetně nositele odpisů. Cílem praktické části je analyzovat podíl dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku na celkovém dlouhodobém …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the long-term assets from the accounting and tax perspective in the theoretical part. In this theoretical part are also specified the characteristics and definitions of long – term assets, their acquisition and valuation at the date of acquisition and at the balance sheet date, depreciation, including depreciation holders. The aim of the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Hospodka
  • Oponent: Michal Šindelář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77771