Yi Zhan

Bachelor's thesis

Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech

Analysis of long-term assets in selected companies
Abstract:
Bakalářská práce má za cíl popsat v teoretické části dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu. V této části je konkrétně uvedena charakteristika a vymezení dlouhodobého majetku, jeho pořízení a ocenění k datu pořízení a k rozvahovému dni, odpisování včetně nositele odpisů. Cílem praktické části je analyzovat podíl dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku na celkovém dlouhodobém …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the long-term assets from the accounting and tax perspective in the theoretical part. In this theoretical part are also specified the characteristics and definitions of long – term assets, their acquisition and valuation at the date of acquisition and at the balance sheet date, depreciation, including depreciation holders. The aim of the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Jan Hospodka
  • Reader: Michal Šindelář

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77771