Eva Solařová

Master's thesis

Analýza finanční výkonnosti vybraného podniku a odvětví v ČR na bázi ukazatele EVA

Analysis of the Financial Performance of the Selected Enterprise and Sector in the CR on the Basis of EVA Measurement
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu finanční výkonnosti vybraného podniku, kterým byl PRO.MED.CS Praha a.s. a odvětví v němž tento podnik působí, tedy farmaceutického průmyslu v ČR na bázi ukazatele EVA za sledované účetní období 2006 až 2010. Vedle úvodu a závěru je diplomová práce rozdělena do tří hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na popis metodiky hodnocení finanční výkonnosti …more
Abstract:
The aim of thesis was to undertake an analysis of the financial performance of the company, which has been selected for PRO.MED.CS Praha a.s. and the industry in which the company operates, the pharmaceutical industry in the Czech Republic on the basis of indicators of the EVA for the reference accounting period 2006 to 2010. In addition to the introduction and conclusion of the thesis is divided into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Dana Dluhošová
  • Reader: Ivana Janková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance