Bc. Karolina Jelínková

Bakalářská práce

Bydlení seniorů jako priorita komunální politiky

Housing for seniors as a priority of municipal policy
Anotace:
Bakalářská práce „Bydlení seniorů jako priorita komunální politiky“ se zabývá bytovou politikou zaměřenou na seniory a je členěna na tři části. První kapitola se soustředí na bytovou politiku v České republice; stručně nastiňuje její vývoj a pokračuje popisem současné situace a výhledem do budoucna. Druhá kapitola se zaměřuje na seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou vzhledem k finanční dostupnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis „Housing of seniors as a priority of municipal policy“ deals with housing policy focused on seniors and is divided into three parts. The first chapter applies to housing policy in the Czech Republic; it briefly outlines its history and continues describing the current situation and the prospect of future. The second chapter focuses on seniors, who are the most threatened group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta