Theses 

Requiem for a Dream: A Comparative Analysis of the Novel and the Film Adaptation – Bc. Kateřina Vykydalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Vykydalová

Bakalářská práce

Requiem for a Dream: A Comparative Analysis of the Novel and the Film Adaptation

Requiem for a Dream: A Comparative Analysis of the Novel and the Film Adaptation

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou románu Huberta Selbyho Rekviem za sen a jeho filmové adaptace, kterou režíroval Darren Aronofsky (oficiální český název snímku je Requiem za sen). V úvodu jsou stručně zmíněni oba autoři a okolnosti vzniku obou děl. Hlavní část práce se pak skládá ze tří kapitol. První z nich krátce pojednává o teoretických základech, které jsou zásadní pro srovnávání románu a filmu. Tyto poznatky jsou také aplikovány na konkrétní případ analyzovaných děl. Každé dílo je poté analyzováno zvlášť s ohledem na specifika těchto dvou médií a na základní rozdíly mezi nimi. Analýza románu se soustřeďuje na metody použité k expresivnímu zobrazení mentálního a fyzického rozpadu postav. Následující kapitola je věnována filmu a zaměřuje se na stejné aspekty, které jsou avšak prezentovány skrze jiné médium. Spisovatel i režisér měli jasnou představu o tom, jak by mělo jejich dílo působit na publikum. Z tohoto důvodu se každá analýza zabývá také tím, jak použité techniky ovlivňují čtenářovo a divákovo vnímání daného díla.

Abstract: This thesis offers a comparative analysis of Hubert Selby’s novel Requiem for a Dream and its film adaptation directed by Darren Aronofsky. In the introductory chapter, the thesis shortly mentions the authors and the creation of both works. The main body of the thesis then consists of three chapters. The first of them provides a brief theoretical background to adaptation, which is fundamental for novel to film comparison. These findings are also applied to the particular case of the analyzed novel and film. Each work is then examined separately in order to pay attention to the specificities of the two media and the basic differences between them. The novel analysis concentrates on the methods employed to expressively depict the characters’ mental and physical degradation. The next chapter is devoted to the film and focuses on the same aspects as they are presented through different medium. Both the writer and the director often explained what effect on the audience they wanted to achieve through their works. Thus, each analysis also examines in what ways do the used techniques influence the reader’s or the viewer’s perception of the particular work.

Keywords: Requiem for a Dream, Hubert Selby, Darren Aronofsky, novel and film, adaptation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Asma Hussein, BA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz