BcA. Bc. Jana Posníková

Diplomová práce

Divadelní dílny k inscenacím jako jeden ze způsobů práce s publikem aneb Jak na to!

Theatre’s workshops like one of the ways of work with audience or How to do it!
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na způsoby práce s publikem v profesionálních divadlech, převážně na dílny k inscenacím a jejich přínos pro diváka. Srovnává čtyři konkrétní dílny vedené u čtyř profesionálních divadel v různých městech České republiky. Cílem práce je být pomocným návodem a inspirací pro začínající divadelní lektory.
Abstract:
The thesis focuses on the ways professional theatres engage in audience developement, predominantly with regards to performance workshops and their benefit to the audience. It compares four specific workshops undertaken at four professional theaters in different cities in the Czech Republic. The aim of this thesis is to provide a guide and inspiration for starting theatre education practitioner.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2017
  • Vedoucí: MgA. Radka Macková
  • Oponent: MgA. Jonáš Konývka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/teqz1/