Theses 

Selekce mutantních linií mitogen-aktivované proteinkinasy 3 z A. thaliana připravených pomocí technologie CRISPR/Cas9 – Markéta KOŘISTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta KOŘISTKOVÁ

Bakalářská práce

Selekce mutantních linií mitogen-aktivované proteinkinasy 3 z A. thaliana připravených pomocí technologie CRISPR/Cas9

Selection of mitogen-activated protein kinase 3 mutant lines prepared by Crispr/CAS9 technology

Anotace: Mitogen-aktivované proteinkinasy se nachází ve všech eukaryotických buňkách, kde tvoří signální dráhy důležité pro reakci na abiotické a biotické stresy, buněčné dělení, diferenciaci nebo vývoj. Mitogen-aktivovaná proteinkinasa 3 (MPK3) se zapojuje do odpovědi rostlin především na abiotický stres, a to hlavně na stres oxidativní, osmotický, z těžkých kovů nebo z nízkých teplot. Metoda CRISPR/Cas9 patří mezi nejnovější technologie úpravy genomu pomocí programovatelných nukleas. Nukleasa Cas9 je přesně naváděna na místo budoucí mutace ve dvoušroubovici DNA, kde tvoří tzv. dvojité zlomy. Tyto zlomy jsou následně opravovány buněčnými procesy, při kterých může dojít ke vzniku mutace. Hlavními cíli této práce byla selekce mutantních rostlin Arabidopsis thaliana mpk3-5 připravených právě technologií CRISPR/Cas9, dále určení typu mutace pomocí sekvencování a potvrzení nepřítomnosti proteinu MPK3 u této mutantní linie. Při genotypizaci byl identifikován jeden homozygotní mutant, jeden transheterozygotní mutant a velké množství heterozygotních mutantů. U mutantních linií byla dále testována přítomnost transkriptu genu MPK3. Ten byl však nalezen i u homozygotní a transheterozygotní rostliny. Dalším krokem bylo testování přítomnosti proteinu MPK3 u linií mutanta mpk3-5. Bylo ověřeno, že protein MPK3 se u homozygotních a transheterozygotních mutantů nevytváří. Další generace homozygotních a transheterozygotních mutantů byla použita pro zjištění adaptace těchto mutantních linií na působení oxidativního stresu, který byl aplikován ve formě přídavku peroxidu vodíku do kultivačního média. Významné rozdíly mezi rostlinami Col-0 a mpk3-5 v odpovědi na stres však nebyly pozorovány. Jedním z možných důvodů je nízká koncentrace stresoru v médiu.

Abstract: Mitogen-activated protein kinases are found in all eukaryotic cells, where they form signaling pathways important for response to abiotic and biotic stresses, cell division, differentiation, or development. Mitogen-activated protein kinase 3 (MPK3) is primarily involved in the response of the plant to abiotic stress, mainly to stress oxidative, osmotic, heavy metal stress or stress from low temperatures. The CRISPR/Cas9 method is one of the latest genome manipulation technologies using programmable nucleases. Cas9 nuclease is accurately directed to the site of a future mutation in the double helix of DNA, where it forms so-called double strand breaks (DSBs). These breaks are subsequently repaired by cell processes creating possible mutations. The main goals of this work were selection of Arabidopsis thaliana mutants called mpk3-5 prepared by CRISPR/Cas9 technology, then determining the type of mutation by sequencing and confirmation of absence of MPK3 protein. One homozygous mutant, one transheterozygous mutant and a large number of heterozygous mutants were identified by genotyping. The presence of MPK3 transcript was tested in identified mutant lines. However, the transcript was present in all mutant plants including homozygous and transheterozygous mutants. The next step was to test the presence of the MPK3 protein in the mpk3-5 mutant lines. It has been verified that MPK3 is not produced in homozygous and transheterozygous mutants. A next generation of homozygous and transheterozygous mutants was used to determine the adaptation of these mutant lines to oxidative stress, which was applied as hydrogen peroxide addition to the culture medium. However, significant differences between Col 0 and mpk3-5 plants in response to stress were not observed. One possible reason may be the low concentration of the stressor in the medium.

Klíčová slova: mitogen-aktivované proteinkinasy (MAPK), MPK3, Arabidopsis thaliana, CRISPR/Cas9, oxidativní stres

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=227650 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KOŘISTKOVÁ, Markéta. Selekce mutantních linií mitogen-aktivované proteinkinasy 3 z A. thaliana připravených pomocí technologie CRISPR/Cas9. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:44, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz