Eva Pyszková

Bakalářská práce

Motivace a odměňování zaměstnanců

Motivation and Rewarding of Employees
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení motivace a odměňování, ve společnosti Mary Kay s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem kosmetiky. První část bakalářské práce popisuje teoretické metody a teorie z oblasti motivace a odměňování. Například Maslowova hierarchie potřeb nebo systém odměňování. Ve druhé části, jsou teoretické poznatky použity v praxi. Na základě vytvořeného dotazníku je zhodnocena spokojenost …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is evaluation of motivation and rewarding in company Mary Kay a.s., whose field of business is producing and selling cosmetics. The first part of the thesis decsribes the theoretical methods and theories of motivation and rewarding. For example Maslow's hierarchy of Needs or system of rewarding. In the second part there are theoretical knowledge used in practice. On the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Dita Skopalová
  • Oponent: Radim Maňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava