Adam Repák

Bakalářská práce

Význam a tvorba opravných položek v účetnictví

The Importance and Creation of Adjustments in Accounting
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby opravných položek v účetnictví. V teoretické části jsou vymezeny základní právní předpisy a pojmy, které souvisí s tvorbou opravných položek. Tato část je také zaměřena na tvorbu účetních opravných položek. Největší pozornost v teoretické části je věnována tvorbě účetních a zákonných opravných položek k pohledávkám. Obsahem praktické části je analýza …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the issue of designing adjustments. The first part defines basic legal terms and rules related to designing adjustments. This part also focuses on creating accounting adjustments. The most important part covers setting the accounting figures and legal adjustments to debts. The second part of this thesis analyses the setting of accounting adjustments within accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Tomáš Kubný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně