Tomáš Goceliak

Master's thesis

Stavebně technologické řešení sportovní haly

Construction and technological solution of the sports hall
Anotácia:
GOCELIAK, Tomáš. Diplomová práce: Stavebně technologické řešení sportovní haly; Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2019, 56 s., Vedoucí práce: Ing. Kubenková Kateřina, Ph.D. Podstatou této diplomové práce je zhotovení části stavební projektového dokumentace sportovní haly pro stavební povolení. Objekt je rozdělen na halovou …viac
Abstract:
GOCELIAK, Tomáš. Diploma thesis: Construction and technological solution of the sports hall; Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Department of building construction, 2019, 56 s., Supervisor of diploma thesis: Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D. The essence of this thesis is to make part of the building project documentation of the sports hall for building permit. The building is divided into …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedúci: Kateřina Kubenková
  • Oponent: Šárka Koňakovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava