Eliška BEUTLOVÁ

Diplomová práce

Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území

Public regulations for a construction placement, a change in the use of an area and for the change of the construction usage impact on the area
Anotace:
Tématem této diplomové práce je problematika umisťování staveb a její zařazení do kontextu územního plánování, potažmo provádění staveb dle stavebního zákona. Kromě úvodu a závěru je práce je členěna do tří kapitol, přičemž první se věnuje charakteristice územního plánování, druhá pak popisuje jednotlivé typy územních rozhodnutí z hmotného i procesního hlediska a třetí kapitola konkretizuje veřejnoprávní …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the issue of the placement of buildings and their realization process in the context of spatial planning, or the implementation of constructions according to the Building Act. Besides the introduction and the conclusion, the thesis is divided into three chapters, the first one deals with the characteristics of spatial planning, the second describes individual types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEUTLOVÁ, Eliška. Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo