Eliška BEUTLOVÁ

Master's thesis

Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území

Public regulations for a construction placement, a change in the use of an area and for the change of the construction usage impact on the area
Abstract:
Tématem této diplomové práce je problematika umisťování staveb a její zařazení do kontextu územního plánování, potažmo provádění staveb dle stavebního zákona. Kromě úvodu a závěru je práce je členěna do tří kapitol, přičemž první se věnuje charakteristice územního plánování, druhá pak popisuje jednotlivé typy územních rozhodnutí z hmotného i procesního hlediska a třetí kapitola konkretizuje veřejnoprávní …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the issue of the placement of buildings and their realization process in the context of spatial planning, or the implementation of constructions according to the Building Act. Besides the introduction and the conclusion, the thesis is divided into three chapters, the first one deals with the characteristics of spatial planning, the second describes individual types …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEUTLOVÁ, Eliška. Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law