Milan Hadinec

Diplomová práce

Metodika hodnocení výkonu oddělení nástrojárny ve společnosti Nemak Czech Republic

Performance Assessment Method for the Tool Workshop of the Company, Nemak Czech republic
Anotace:
V předložené práci uvádím současný stav a doporučuji metodiku hodnocení výkonu oddělení nástrojárny společnosti Nemak Czech Republic s.r.o.. Dále popisuji jakým způsobem je systém vytvořen a jak se udržuje a také zmiňuji jeho návaznost na systém odměňování. Popisuji motivační prvky, respektive ty součásti, které spíše demotivují ke zvýšení výkonu a také mzdový a bonusový systém ve společnosti.
Abstract:
This thesis describes current status and recommending Performance assessment method for the tool workshop of the company Nemak Czech Republic s.r.o., way how the system is created, how is maintained and its consequence to system of rewards. There are described motivation elements respectively those ones which demotivate to better performance. There is also described salary and bonus system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: Michal Hamřík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Práce na příbuzné téma