Michaela Kunrtová

Master's thesis

Densifikace historického jádra Valašského Meziříčí – dům na nábřeží

Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront
Abstract:
Bc. KUNRTOVÁ, M.: Densifikace historického jádra Valašského Meziříčí – Dům na nábřeží: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, Vedoucí práce: Ing. arch. TREFIL, Z Úvodem diplomové práce je urbánní analýza Valašského Meziříčí, které v éře socialismu utrpělo značnými necitlivými zásahy do své struktury, a to zejména v těsné blízkosti historického …more
Abstract:
Bc. KUNRTOVÁ, M.: Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2019, Supervised by: Ing. arch. TREFIL, Z. Densification of historical core of Valašské Meziříčí – House on the waterfront The introduction of diploma thesis is the urbanistic analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Zdeněk Trefil
  • Reader: Martin Náhlovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství